ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹುದ್ದೆ

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ/  ಕಛೇರಿಗಳು

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ/

1

ಎಸ್.ಪಿ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ

08262-230403

9480805101

spckm@ksp.gov.in

2

ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ

08262-234099

9480805102

addlspckm@ksp.gov.in

3

ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ

 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ

08262-222836

9480805120

sdpockm@ksp.gov.in

4

ಸಿಪಿಐ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08262-228120

9480805131

cpitownckm@ksp.gov.in

5

ಪಿಎಸ್ಐ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08262-235333

9480805145

townckm@ksp.gov.in

6

ಪಿಎಸ್ಐ

ಬಸವನಹಳ್ಳಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08262-222102

9480805148

basavanahallickm@ksp.gov.in

7

ಪಿಎಸ್ಐ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08262-222956

9480805146

trafficckm@ksp.gov.in

8

ಪಿ.ಐ

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08262-232333

8277990200

womenckm@ksp.gov.in

9

ಪಿ.ಐ

ಸಿ.ಇ.ಎನ್  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08262-295083

8277990201

cenckm@ksp.gov.in

10

ಸಿಪಿಐ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08262-220800

9480805131

cpiruralckm@ksp.gov.in

11

ಪಿಎಸ್ಐ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08262-220588

9480805147

ruralckm@ksp.gov.in

12

ಪಿಎಸ್ಐ

ಆಲ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08262-250041

9480805149

aldurckm@ksp.gov.in

13

ಪಿಎಸ್ಐ

 ಮಲ್ಲಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08262-248222

9480805171

mallandurckm@ksp.gov.in

14

ಸಿಪಿಐ

ಮೂಡಿಗೇರೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08263-220999

9480805132

cpimudigereckm@ksp.gov.in

15

ಪಿಎಸ್ಐ

 ಮೂಡಿಗೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08263-220333

9480805150

mudigereckm@ksp.gov.in

16

ಪಿಎಸ್ಐ

ಗೋಣಿಬೀಡು  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08263-240117

9480805152

gonibeeduckmckm@ksp.gov.in

17

ಪಿಎಸ್ಐ

 ಬಣಕಲ್  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08263-229049

9480805151

  banakalckm@ksp.gov.in

18

ಪಿಎಸ್ಐ

ಬಾಳೂರು   ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08263-245111

9480805153

 balurckm@ksp.gov.in

19

ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ

 ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ

08265-221285

9480805121

sdpokoppa@ksp.gov.in

20

ಪಿ.ಐ

ಶೃಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08267-235520

9480805156

sringerickm@ksp.gov.in

21

ಸಿಪಿಐ

ಕೊಪ್ಪ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08265-222127

9480805133

cpikoppackm@ksp.gov.in

22

ಪಿಎಸ್ಐ

  ಕೊಪ್ಪ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08265-221027

9480805154

koppackm@ksp.gov.in

23

ಪಿಎಸ್ಐ

ಹರಿಹರಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08265-274158

9480805155

hariharapurackm@ksp.gov.in

24

ಪಿಎಸ್ಐ

ಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08265-254254

9480805172

jayapurackm@ksp.gov.in

25

ಸಿಪಿಐ

ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08266-220038

9480805134

cpinrpurackm@ksp.gov.in

26

ಪಿಎಸ್ಐ

ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08266220129

9480805157

nrpurackm@ksp.gov.in

27

ಪಿಎಸ್ಐ

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08266-250666

9480805158

balehonnurckm@ksp.gov.in

28

ಸಿಪಿಐ

ಕುದುರೆಮುಖ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08263-254399

08263-254299

9480805135

cpikudremukhackm@ksp.gov.in

29

ಪಿಎಸ್ಐ

ಕುದುರೆಮುಖ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08263-254169

9480805159

kudremukhackm@ksp.gov.in

30

ಪಿಎಸ್ಐ

 ಕಳಸ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08263-274877

9480805160

 kalasackm@ksp.gov.in

31

ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ

 ತರಿಕೇರೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ

08262-22226

948085122

sdpotarikere@ksp.gov.in

32

ಸಿಪಿಐ

ತರಿಕೇರೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08262-222690

9480805136

cpitarikereckm@ksp.gov.in

33

ಪಿ.ಐ

ತರೀಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08261-222222

9480805161

tarikereckm@ksp.gov.in

34

ಪಿಎಸ್ಐ

ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08262-239446

9480805136

lakkavalickm@ksp.gov.in

35

ಪಿಎಸ್ಐ

ಲಿಂಗದಹಳ್ಲಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08261-254636

9480805163

lingadahallickm@ksp.gov.in

36

ಪಿಎಸ್ಐ

ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08261-254133

9480805164

ajjampurackm@ksp.gov.in

37

ಸಿಪಿಐ

ಕಡೂರು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08267-222266

08267-221766

`9480805138

cpikadurckm@ksp.gov.in

38

ಪಿಎಸ್ಐ

ಕಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08267-221333

9480805167

kadurckm@ksp.gov.in

39

ಪಿಎಸ್ಐ

 ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08267-244044

9480805168

sakarayapatnackm@ksp.gov.in

40

ಪಿಎಸ್ಐ

 ಪಂಚನಹಳ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08267-259533

9480805170

panchanahallickm@ksp.gov.in

41

ಸಿಪಿಐ

ಬೀರೂರು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

08267-255656

9480805165

cpibirurckm@ksp.gov.in

42

ಪಿಎಸ್ಐ

ಬೀರೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08267-255656

9480805165

birurckm@ksp.gov.in

43

ಪಿಎಸ್ಐ

ಯಗಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08267-240033

9480805166

yagatickm@ksp.gov.in

44

ಪಿಎಸ್ಐ

ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

08267-235520

9480805169

singatagereckm@ksp.gov.in

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-10-2020 11:28 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080